Toekomstvisie CD&V 2013-2018

Iedereen inbegrepen. Een toekomstvisie op Zwijndrecht

VERSTERKEN

Een warme gemeente versterkt de verantwoordelijkheid en de vrijheid van haar burgers door hen alle kansen te geven om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen.

De gemeente moet ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van haar inwoners waarborgen en hen ertoe aanzetten om zelf ook hun steentje bij te dragen in het bewaken van die veiligheid.

CD&V stelt op dit terrein volgende prioriteiten voorop.

 1. Een ondersteunend jeugdbeleid

Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden.

Zwijndrecht kent een bloeiend verenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van velen. Deze inzet verdient onze waardering omdat jeugdverenigingen ontmoetingspaatsen bij uitstek zijn die jongeren kansen geeft om hun talenten te ontwikkelen en die ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn.

CD&V wil de jeugdverenigingen verder financieel - en waar mogelijk ook logistiek - ondersteunen.

Een ondersteunend jeugdbeleid vraagt ook de nodige aandacht voor kinderopvang, onderwijs en de plaatselijke bibliotheek.

Het gemeentelijk jeugdcentrum biedt kansen tot ontmoeting door verschillende activiteiten. In het jeugdhuis staat ontmoeting centraal; jongeren leren hier verantwoordelijkheid opnemen.

2. Een economisch gezonde gemeente

 •  Een gemeente benadrukt haar bedrijfsvriendelijk imago door een efficiente dienstverlening, eenvoudige, eenduidige reglementeringen, eerstelijnshulp bij vergunningsaanvragen en rechtvaardige belastingen, maar ook door het verschaffen van voldoende informatie bij uitvoering van werken.
 • Omdat Zwijndrecht nood heeft aan antrekkelijke winkelcentra, vooral voor dagelijkse producten, wil CD&V de komende jaren extra investeren in de handelskernen van Zwijndrecht en Burcht.
 • De lokale handelaars kunnen door de gemeente ook ondersteund worden, bv. door rekening te houden met het parkeerbeleid in de omgeving van koopkernen en door een aangepaste promotie.
 • Ook de resterende land- en tuinbouw in onze gemeente heeft nood aan rechtszekerheid en ondersteuning.
 • De gemeente moet de nodige stimulie geven om de werkgelegenheid in onze gemeente aan te wakkeren. Daarnaast moet het gemeentebestuur ook oog hebben voor initiatieven in de sociale economie die de tewerkstelling van sociaal zwakkeren inonze samenleving kunnen bevorderen.
 • Ten slotte moet voldoende kinderopvang aan ouders de kans geven om zich proffessioneel te ontplooien.

3. Een dynamisch ouderenbeleid

Ouderen die actief willen blijven, zijn een meerwaarde voor de samenleving. De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door de gemeentelijke overheid gewaardeeerd en ondersteund worden bv. door lokalen en andere infrastructuur ter beschikking te stellen. Dit geldt in het bijzonder voor initiatieven die ouderen - en eenzame mensen - uit hun isolement willen halen. Buurtgerichte activiteiten kunnen hierbij helpen.

4. Sport doet iedereen bewegen

Sporten zet de bevolking niet alleen aan tot bewegen, het vergroot ook de verbondenheid van mensen en draagt op die manier bij tot een versterking van de lokale gemeenschap.

 • Daarom moet de gemeente voldoende sportinfrastructuur voorzien. Een uitbreiding van de sporthal, op maat van onze sportverenigingen is volgens CD&V noodzakelijk.
 • Ook een structurele ondersteuning van lokale sportverenigingen draagt hiertoe bij.
 • Tot slot moet de gemeente die initiatieven steunen die tot doel hebben iedereen, mannen en vrouwen - over alle leeftijdscategorieën en bevokingsgroepen heen - in beweging te krijgen.

 5. Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod

 • In Zwijndrecht bestaat een gevarieerd aanbod aan sociaal-culturele verenigingen en activiteiten, waarbij talrijke vrijwilligers zich engageren. Volgend CD&V mag de gemeente zich niet beperken tot enkel financiële steun maar moet ze mee zorgen voor onderddak voor deze verenigingen. De uitbouw van ontmoetingscentrum 't Waaigat, met lokalen aangepast aan de normen van de verenigingen is daarom een noodzaak.
 • Daarnaast zorgt de gemeente zelf voor een gevarieerd cultuuraanbod dat voor iedereen toegankelijk is, zonder in concurrentie te treden met de sociaal-culturele verenigingen.

6. De gemeentelijke identiteit versterken

De inwoners van Zwijndrecht en Burcht moeten trots zijn op hun gemeente. Deze positieve uitstraling van de inwoners verstert de gemeentelijke identiteit en mogelijkheden. Zwijndrecht en Burcht hebben onmiskenbare troeven die andere gemeenten ons mogen benijden: de vllotte toegang tot twee belangrijke verkeersaders, de uitzonderlijke ligging aan de Schelde, de nabijheid van een grote stad en een wereldhaven.

Belangrijk in dit verband zijn een herwaardering van de dorpskern van Burcht en het herstel van de band van de gemeente met de Schelde. Hiervoor moet het masterplan "Dorp aan de Stroom" uitgevoerd worden. Dit gaat over wonen, ontspannen, sporten en spelen aan de oevers van het water.

 • Het behoud van het aanwezig erfgoed in beide deelgemeenten is onontbeerlijk. Zo dient bijvoorbeeld in overleg met de kerkraden nagedacht te worden over de toekolst van onze kerken;
 • Ook de pas opgestarte heemkundige kring verdient aanmoediging en ondersteuning.

7. Een alert en kordaat veiligheidsbeleid

Een degelijk veiligheidsbeleid werkt zowel ontradend als preventief.

 • Een veiligheidsbeeld moet gebaseerd zijn op een ketengerichte aanpak. Hierin spelen permanente sensibilisering en preventie een belangrijke rol.
 • Daarnaast dienen sociale controle en overleg met buurten en wijkcomités gestimuleerd te worden. Zij vormen belangrijke schakels in het veiligheidsgevoel van mensen.
 • Buurtbemiddelaars kunnen daar eveneens toe bijdragen en diienen door de gemeente en lokale politie ondersteund te worden.
 • Overtredingen mogen niet onbestraft blijven. Vooral de zogenaamde kleine criminaliteit en allerlei vormen van overlast die als er hinderlijk worden beschoud (bv. sluikstorten), moeten worden aangepakt.
 • De verkeersveiligheid in de gemeente verdient bijzondere aandacht.
 • Daarbij krijgen de schoolomgevingen voorrang. Hier zijn de veilige oversteekplaatsen een absolute noodzaak. De politie kan hier een grote rol spelen. Bovendien kan hierbij het gebruik van camerabewaking overwogen worden.
 • Een herwaardering van de wijkwerking is volgens CD&V noodzakelijk om het sociaal weefsel in de wijken en buurten te versterken.
 • Tot slot dragen de ruimtelijke ordening en de inpanting en verlichting van pleintjes, ontmoetingsplaatsen, straten, voet- en fietspaden, haltes van openbaar vervoer in ruime mate bij tot een hoger veiligheidsgevoel. Elke burger moet zich op elk ogenblik en op elke plaats in onze gemeente, veilig kunnen voelen.

8. Duurzame mobiliteit en vlotte bereikbaarheid

 Een duurzame visie op mobiliteit is gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen, daarna Openbaar vervoer en ten slotte Privévervoer.)

 • Bij de (her)aanleg van straten, voet-en fietspaden moet er voldoende ruimte voorzien worden voor de zwakke weggebruiker.
 • Er moeten voldoende fietsenstallingen worden ingericht en waar mogelijk ook ruimte voor fietskarren, aanhangfietsen of bakfietsen.
 • De gemeente zal aandringen op het doortrekken van een tweede tramlijn tot Zwijndrecht, verder onderzoeken hoe het sluipverkeer in de gemeente kan bestreden worden en hoe de verbinding tussen de twee deelgemeenten met het openbaar vervoer, kan worden verbeterd.

 

 

 

VERBINDEN

Een gemeentebestuur moet de inwoners van de gemeente alle kansen geven om te verbinden en te ontmoeten.

Een gemeente moet een plaats zijn die de inwoners het gevoel geeeft er "thuis" te zijn, die kansen geeft om verantwoordelijkheden op te nemen en die een omgeving biedt waarop je kunt rekenen bij tegenslag. Naast een gezin en famillie, kan ook een buurt of vereniging zo een "thuis" zijn. Samen wonen en actief zijn in een gemeente verbindt mensen met elkaar en de gemeenschap waarin ze leven.

1. In een gemeente wonen, schept kansen tot ontmoeting

Daarom is een verdere uitbouw van het woonloket waar inwoners met al hun vragen over woningen terrecht kunnen, nodig.

Zwijndrecht moet ijveren voor een verantwoordelijk aanbod aan sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels. Het streefdoel van CD&V is 10% sociale huurwoningen. Voor sociale koopwoningen en sociale kavels wil de partij zich rechten naar de normen voor 2020 die door de Vlaamse oveheid zijn opgelegd.

Tegelijk zullen privéverkavelaars, binnen de verplichtingen van het grond-en pandenbeleid, voldoende sociale koopwoningen moeten realiseren.

CD&V pleit voor de oprichting van een sociaal verhuurkantoor als bemiddelaar tussen huurders en eigenaars.

De gemeente kan een actief beleid voeren om nieuwe woonvormen kansen te geven.

Zij zal ook ijveren voor de bouw en inrichting van energiezuinige woningen.

Wijken en straten moeten zodanig worden ingericht dat ze kansen creëren tot ontmoeting: bv. wijkhuis, groen, bank, speelruimte, petanque, voetbaldoeltjes.

CD&V wil wijkcomités en wijkfeesten blijven ondersteunen.

De gemeente zal er voor zorgen dat de nieuwe inwoners snel wegwijs geraken in de werking en organisatie van het gemeentebestuur en de nodige initiatieven nemen om van het nieuwe gemeentehuis, voor hen een nieuwe thuis te maken.

2. Lokale kinderopvang en onderwijs

Zowel kinderopvang als onderwijs zorgen voor verbondenheid van jongs af aan.

 • Voor de opvang van baby's en peuters zal CD&V vooral de bestaande en prive-initiatieven ondersteunen. Zijn ontmoeten elkaar in het overleg voor kinderopvang waar zij ervaringen kunnen uitwisselen maar ook tekorten kunnen signaleren aan het gemeentebestuur.
 • Voor de buitenschoolse opvang neemt de gemeente zelf het initiatief met Kobbe en Kozze. Kozze barst echter uit zijn voegen, er is dus nood aan een nieuwe locatie.
 • Voor de opvang tijdens de vakanties moeten de ouders kunnen rekenen op het aanbod van speelpleinwerking, grabbepas, sportkampen e.a.
 • Waar (wettelijk) mogelijk moet het gemeentebestuur zoveel mogelijk de plaatselijke scholen bijstaan.

3. Verenigingen en vrijwilligers

Mensen in verenigingen die verbinden, hebben nood aan bemoediging en ondersteuning.

 • De vele sociaal-culturele verenigingen, jeugd en sportverenigingen in Awijndrecht en Burcht, zijn dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor heel wat inoners van onze gemeente.
 • De talrijke vrijwilligers die al deze bewegingen draaiende houden, verdienen meer waardering. CDV wil hen jaarlijks eens speciaal in de kijker plaatsen.

4. Sociaal beleid

Een goed lokaal sociaal beleid verbindt alle mensen, ook diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

 • CD&V zal alle intiatieven die eenzame mensen uit hun isolement willen halen, aanmoedigen. De partij zal desnoods hiertoe zelf de nodige stappen zetten.
 • Mensen van vreemde afkomst, die op reguliere wijze in ons land verblijven, mogen niet worden uitgesloten, integendeel hun inburgering dient te worden bespoedigd. De kennis van onze taal is daarbij essentieel om met elkaar in contact te komen.

5. Goede ruimtelijke ordening bevordert ontmoetingen tussen mensen

De gemeente heeft, met de ruimtelijke ordening, een belangrijk wapen in handen om voor haar inwoners ideale ontmoetingsplaatsen te creëren. Door de aanleg van parkjes, pleintjes, wijkhuizen e.d. - en deze van de nodige infrastructuur (vb.banken) te voorzien - worden mensen uitgenodigd om samen naar buiten te komen, samen te zitten en elkaar beter te leren kennen.

 • Uiteraard moet de gemeente er voor zorgen dat deze ontmoetingsplaatsen en hun omgeving gemakkelijk toegankelijk zijn en goed onderhouden worden. Nette straten en pleinen zijn "het gezicht" van een gemeente en een uitnodiging voor een gezellige buurt.

6. Gemeente en inwoners ontmoeten elkaar

 •  In vele beleidsdomeinen spelen verenigingen, vrijwilligers en inwoners een belangrijke rol. De overheid moet de vrijwillige inzet van zoveel mensen ten volle waarderen, en er terdege rekening mee houden bij het uitstippelen van het beleid en het nemen van belangrijke beslissingen. Daarom moet het overleg tussen bestuur en middenveld, verenigingen, belangengroepen en inwoners geoptimaliseerd worden zodat de inspraak van de burgers zo efficiënt mogelijk verloopt.
 • Goede afspraken maken goede vrienden. Dit is enkel mogelijk wanneer er een duidelijke en vlotte communicatie bestaat tussen de gemeente en haar inwoners. Een gedegen en efficiënt communicatiebeleid verhoogt de betrokkenheid van de inwoners met hun gemeente en kan vele frustaties wegnemen.
 • Moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, websites, e-loketten, e.a. nemen een steeds belangrijkere plaats in in onze samenleving. Ook onze gemeente moet hierop inspelen.

7.Over de grenze heen

Ook een internationale band kan een gemeente versterken en mensen nog meer verbinden:

 • Daarom moet de gemeente een voortrekkersrol spelen in een geëngageerd Noord-Zuidbeleid, o.a. door sensibilisering via artikels in infoblad, infoavonden, aankopen in de Wereldwinkel en door financiële solidariteit.
 • De stedenband met Idstein (Duiitsland) en het adoptiedorp Buchinsu (Roemenië) kan het wederzijds begrip tussen de inwoners over hun levensgewoonten, opinies en cultuur, vergroten.

8. Mobiliteit

Een goede mobiliteit haalt mensen uit hun huis en leidt naar ontmoetingen.

 • Speelelementen op wandel- en fietsroutes kunnen kinderen, jongeren en ouderen op een educatieve, speelse manier tot ontdekking en ontmoeting stimuleren.
 • Ook het openbaar vervoer draagt ertoe bij dat mensen gemakkelijk de ontmoetingsplaatsen kunnen bereiken.
 • Omdat in sommige gevallen voor personenvervoer moet worden gekozen, zal de gemeente moeten voorzien in voldoende en bereikbare parkeermogelijkheden.

VERZORGEN

Een gemeente moet kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming nodig hebben, kansen geven om te kunnen delen in welvaart en welzijn.

1. Investeren in een gezonde gemeente, met gezonde inwoners

 • Een gemeente kan bijdragen tot een goed preventief gezondheidsbeleid, o.a. door haar inwoners te sensibiliseren. De bestaande campagnes rond borst- en baarmoederhalskanker zijn daarvan een goed voorbeeld.
 • Een gezonde gemeente veronderstelt ook een beleid dat gericht is op beweging en dynamiek van haar inwoners. Waar mogelijk dient de bevolking, op een speelse en recreatieve manier, te worden aangespoord om te bewegen.

2. Aandacht voor jonge mensen

Aandacht voor jonge mensen die meer zorg nodig hebben.

 • Een flankerend onderwijsbeleid is erop gericht dat de pijnpunten in de groeikansen voor kinderen en jongeren binnen een gemeente weg te werken.
 • Kinderen hebben recht op opvoeding, bescherming, zorg en participatie. Waar nodig wil CD&V de gezinnen hierbij helpen.
 • De Huizen van het Kind, momenteel de consultatiebureau's van Kind en Gezin, kunnen een belangrijke rol spelen als ontmoetingsplaats voor jonge ouders. Daarenboven kunnen zij er ook terecht met al hun vragen over gezondheid, psychisch welzijn en opvoeding.
 • Ook jongeren moeten weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvragen.
 • Drugspreventie en straathoekwerk verdienen de nodige aandacht bij de bescherming van de jeugd.

3. Een sociaal beleid op maat van zorgbehoevenden

 • Een goed sociaal beleid dat tot een warme gemeente leidt, zorgt er voor dat iedereen, in het bijzonder de zorgbehoevenden, "mee zijn" in onze samenleving en geen uitgesloten groep vormen. Naast de zorgbehoevenden in strikte zin, moeten ook de andere inwoners die minder (kunnen) deelnemen aan het maatschappelijk leven voldoende aan bod komen in het sociaal beleid.
 • Daarnaast is het zorgen zelf een taak van de gehele gemeenschap. De gemeente moet dit kader sensibilliseren, partners bijeenbrengen en overleggen, ondersteunen en eventueel zelf initiatieven nemen.
 • De gemeente kan projecten die zich richten op de hulp of aan zorg voor personen met een handicap, ondersteunen. Met respect voor het lokale, vrije initiatief, kan zij tevens een coördinerende rol op zich nemen. Daartoe zal zij overleg plegen met verenigingen van voor of voor personen met een handicap, vrijwilligers en zorginstellingen.
 • Tot slot moet de gemeente voldoende initiatieven nemen om de toegankelijkheid van gebouwen, straten e.d. voor personen met een handicap verbeteren. Zeker de eigen infrastructuur ( gebouwen, voetpaden...) moeten daarop aangepast zijn.
 • Vandaag zijn al vele lokale verenigingen en het middenveld volop bezig met sociaal werk. De overheid mag deze initiatieven niet overnemen of inpikken. Veel beter is het ondersteunen van organisaties en vrijwilligers in hun actuele engagement. De vele vrijwilligers die vandaag al aan de slag zijn om zorgbehoevenden te helpen, verdienen ten volle deze steun.

4. Ouderenzorg

De meeste senioren zijn nog dynamische mensen. Het lokaal seniorenbeleid moet hier terdege rekening mee houden. Toch mag de gemeente niet uit het oog verliezen dat een bepaalde groep ouderen ook zorg nodig heeeft.

 • Behoud van thuiszorg: maaltijden, boodschappen, minder mobiele centrale, poets-, gezins- en bejaardenhulp, is absoluut nodig.
 • Een woonzorgbeleid dat opvangmogelijkheden biedt in een vertrouwde omgeving (realisatie van Oase) sluit daar bij aan.
 • Een financiële ondersteuning van zorgbehoevende ouderen kan, indien nodig, worden overwogen.

VOORZIEN

Elke gemeente moet zowel voor  actuele welvaart zorgen, als de kansen van de komende generaties veiligstellen en voorkomen dat het leven van mens, plant en dier in het gedrag komt.

1. Investeren in onze toekomst: kinderen en jongeren

 • Kinderopvang: Door te voorzien in voldoende lokale betaalbare kinderopvangmogelijkheden, verzekert een gemeente niet enkel een opvang voor kinderen. Zij levert er ook een dienst mee aan de ouders.
 • Onderwijs: Op school worden kinderen opgeleid tot volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid dirven te nemen. De gemeente moet dan ook plaatselijk onderwijs stimuleren.
 • Opvoedingsondersteuning: Ouders met kinderen zitten vaak met veel vragen. de gemeente moet daarom informeren en sensibiliseren over het opvoeden van kinderen.

2. Een goede ruimtelijke ordening

 • De ruimte in een gemeente is een schaars goed. Een goede ruimtelijke ordening is gebaseerd op een evenwicht tussen de verschillende ruimtegebruikers en ruimtebehoeften.
 • De gemeente moet, ook naar de toekomst toe, voldoende rechtszekerheid bieden op het gebied van ruimtelijk ordening, in het bijzonder ten aanzien van o.a. zonevreemde bedrijven.

3. Verkeersveiligheid

Een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid verondersteld een bijzondere aandacht voor vereersveiligheid. Door een gedegen mobiliteitsbeleid zal de gemeente de verkeersveiligheid verhogen. Dit kan onder meer door het voorzien van veilige fietsroutes van en naar de scholen, bedrijven of handelszaken, maar ook in het kader van recreatie. Bepaalde vormen van auto- en fietsdelen vanuit de gemeente, kunnen een nieuw aanbod op het gebied van duurzaamheid betekenen.

4. Investeren in propere straten en pleinen

Propere straten en pleinen en fraaie overheidsgebouwen geven de inwoners en bezoekers van een gemeente een aangenaam en veilig gevoel. Het kan voor hen ook een reden zijn om trots te zijn op 'hun' gemeente. Het gemeentebestuur zou de buurtbewoners best betrekken bij de controle op de netheid van hun woonomgeving.

5. Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst

Het getuigt vooral van verantwoordelijkheidszin om als gemeente te investeren in een duurzaam patrimonium.

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, dient gekozen te worden voor energiebesparende maatregelen in combinatie met het gebruik van groene energie in gemeentelijke gebouwen. Een grondige energiescan en sensibilisering van het overheidspersoneel zijn alvast preventieve maatregelen die in afwachting van opportune investeringen wenselijk zijn.

6. Aandacht voor natuur en milieu

 • Een duurzaam lokaal natuur- en milieubeleid uitwerken dat ook sensibiliserend werkt ten aanzien van de inwoners, is een prioriteit.
 • Daaraan gekoppeld een actief milieubeleid dat alle kansen benut om lucht en geluidsvervuiling maximaal terug te dringen. De problematiek van fijn stof in onze gemeente overstijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Maar dat belet niet dat het lokale bestuur de hogere overheid hierover voortdurend moet alarmeren en aandringen op het nemen van afdoende of milderende maatregelen.
 • Via allerlei initiatieven dienen gezinnen er toe aangezet om spaarzaam en duurzaam om te gaan met hun water- en energieverbruik.

7. Afvalbeleid

 • Behoud van een bijdrage per hoeveelheid en soort afval is niet alleen rechtvaardiger, maar ook beter voor het milieu aangezien de burgers hierdoor worden aangemoedigd om minder vervuilend afval te produceren.
 • De gemeente moet daarnaast het sluikstorten kordaat aanpakken.
 • Investeringen in publieke afvalinfrastructuur zijn opportuun.

8. Een financieel gezonde gemeente.

 • Gezonde financiën veronderstellen een gezonde langetermijnvisie die uitgaven goed onder de loep neemt alvorens naar de inkomsten te kijken.
 • Het is logisch dat er door de gemeente geen uitgaven gedaan kunnen worden zonder vooraf de inkomsten te vergaren. Het feit dat we heel wat industrie op ons grondgebied hebben, geeft meer kansen door extra inkomsten van de bedrijven, doch een eenvenwicht in de lastenspreiding is belangrijk.

 9. Duurzaam energiebeleid

Het gemeentelijk energiebeleid richt zich op het terugdringen van het energieverbruik, het promoten van energie en duurzaam bouwen en wonen door sensibiliseren (bv. via een woon- en energieloket). De gemeente speelt hierbij (o.a. betreffende hernieuwbare energie) een voortrekkersrol en zorgt  er tegelijkertijd voor dat ook de zwaksten bereikt worden.

10. Een dienstvaardige gemeente

 • Een uitgebreide en kwaliteitsvolle gemeentelijke dienstverlening die eenvoudig, klantgericht en efficient is, is bijna vanzelfsprekend.
 • Een uitbreiding van de onelinediensten van de gemeente (via het e-loket) dragen daartoe bij.

Inwoners moeten op verschillende manieren een vraag, een melding of een klacht bij het gemeentebestuur kunnen indienen. Via een lokaal meldpunt krijgen ze snel reactie en ook na de behandeling krijgen zij de nodige informatie.

De gemeente moet vergunningsaanvragers helpen bij de afhandeling van hun dossier en openstaan voor voorafgaand overleg en meezoeken naar oplossingen.

Een verdere integratie tussen OCMW- en gemeentediensten, samenwerking met andere gemeenten, kunnen de diensverlening verbeteren en zelfs uitbreiden.

Een gedegen gemeentelijk personeelsbeleid veronderstelt de juiste persoon op de juiste plaats. Het zal de efficientie van de diensten verhogen. Daarnaast moet de gemeente in haar eigen personeelsbeleid een voorbeeldfunctie vervullen wat betreft voor 'diversiteit op de werkvloer': met gelijke kansen voor vrouwen en mannen, jonge en ervaren werknemers, voor personen met een handicap en voor personen van allochtone afkomst. De gemeente moet ten slotte ook kansen geven aan stagairs en laaggeschoolden om binnen de gemeentelijke diensten in hun job te groeien en arbeidservaring op te doen.

 

Zwijndrecht een kwalitatieve voorstedelijke gemeente met industrieel karakter:

 • gesneden op maat van jong en oud met aandacht voor de zwakkeren
 • die kansen biedt aan het verenigingsleven, met een uitgebreid cultureel aanbod, maar  die ook mensen aanzet om kansen te grijpen.
 • die een verhaal brengt van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten.